Estesoft | Bilgi Güvenliği Politikası
Estesoft'u tercih edenler

1. SÖZLEŞME’NİN AMACI

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında mevcut ticari ilişki ve/veya mevcut Hizmet Sözleşmesi ya da ileride imzalanacak sözleşmeler yahut sözleşmelerin görüşmeleri aşamasında Taraflar’ın vakıf olacağı veya olabileceği aşağıda tanımlanan Gizli Bilgi kapsamında Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla akdedilmiştir.


2. GİZLİ BİLGİ’NİN TANIMI

2.1 Taraflar arasındaki ticari olan ya da olmayan ilişkiler sebebiyle, herhangi bir sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılıp paylaşılmadığına bakılmaksızın, Bilgi Veren’in ya da herhangi bir bağlı şirketinin/iştirakinin Bilgi Alan’a herhangi bir suretle aktardığı veya erişimine imkan tanıdığı ya da Bilgi Alan’ın bir şekilde ulaştığı sözlü, görsel ve yazılı veya herhangi bir formdaki bilgi, kişisel veri, formül, analiz, derleme, çalışma, model, cihaz, belge, suret, kayıt, ekipman, yazışma, e-mail, mülakat, veri, yöntem, teknik süreç, iş planı, iş stratejisi, pazarlama planı, müşteri ve potansiyel müşteri listesi, kişisel veriler de dahil müşterilere ve çalışanlarına ilişkin her türlü bilgi ile diğer ilgili tüm dokümanlar (yazılı bir şekilde veya diğer kitle iletişim araçları ile iletilmiş olanlar dahil), kaynak kodu, fiyat listesi, maliyet bilgileri, sözleşme, her türlü fikir, buluş, buluşların tarifleri, süreç tarifleri, iş, metod, teknikler, işlemler, kavramlar, geliştirme ve patent, teknik ve diğer know-how’a ilişkin açıklamalar, fikri ve sınai haklar, ticari defter, ticari marka, ticari sırlar ve hukuki korumaya tabi olan ve olmayan her türlü diğer yenilikler, genel olarak fikrî mülkiyet hakkına tabi ve gizli addedilen diğer kayıtlar, sistemler, pazarlama planları, ürün ve hizmet planları, sözlü veya yazılı ya da diğer iletişim araçlarıyla açıklanmış tüm ticari, finansal veya teknik bilgi, stratejik ittifaklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, tedarikçilere ilişkin bilgiler, yeni ürünler ve yeni ürün geliştirme ile ilgili bilgiler ve tarifler, bilimsel ve teknik şartnameler ve dokümantasyon, genel olarak bilinmemesi ve ifşasından ya da kullanımından ekonomik değer elde edebilecek başka kişiler tarafından meşru yollarla kolayca ulaşılamaması nedeniyle fiili veya potansiyel ekonomik değere sahip olan ve/veya herhangi bir sözleşme ile bağlantılı olarak her tür bilgi aktarımı dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü bilgi, gelişme aşamasındaki çalışmalar, süreçler, teknik planlar, mali bilgiler, şartnameler ile Bilgi Veren’in faaliyetleri, görüşleri, ilgili teknik ve/veya ticari bilgileri dahil ancak bunlarla sınırı olmayan her türlü bilgi;

2.2 Bilgi Veren’in; kendisi, işçileri, beraber çalıştığı firmalar, sağlık kuruluşları, hastaneler, laboratuvarlar, kongre merkezleri, acenteler, organizasyon şirketleri ya da çalışanlarınca Bilgi Alan’a herhangi bir yol ile doğrudan veya dolaylı olarak açıkladığı belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü; veri, bilgi; kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan verilerin yanı sıra, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin veriler ile telefon numarası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi verilerin dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilen veriler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıyabileceği gibi, kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm veriler; kişilerin sağlık verileri, kan grubu bilgisi, muayene, teşhis, tedavi, ilaç bilgileri ve bunlarla sınırlı olmaksızın “tüm özel nitelikli verileri” Gizli Bilgi olarak anılacaktır.

2.3 Gizli Bilgi tanımına girmeyen bilgiler, İşbu Sözleşme kapsamında Gizli Bilgi sayılmayan ve işbu Sözleşme ile tesis edilen gizlilik ilkesi kapsamı haricinde tutulan haller, aşağıda sayılan şekildedir: • Bilgi Veren tarafından gizlilik yükümlülüğü olmaksızın bağımsız olarak geliştirilen bilgiler; • Hukuka uygun olarak gizli tutma yükümlülüğü olmayan bilgiler; • İşbu Sözleşme hükümleri ihlal edilmeksizin kamuya mal olmuş veya sonrasında kamuya mal olan bilgiler; • Bilgi Alan tarafından bu Sözleşme ile ilgili olarak kendisine ifşa edilmeden önce bilindiği hukuka uygun olarak kanıtlanabilen bilgiler; • Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler; • Bilgi Alan’ın, Taraflar arasındaki herhangi bir sözleşmeye aykırılık ya da kanuna aykırılık iddiasıyla mahkemeye başvurması halinde, Bilgi Alan’ın iddialarını desteklemek amacıyla mahkemeye sunacağı bilgiler.


3. TARAFLAR’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında;

3.1 Gizli Bilgiler’i gizli tutmayı ve sadece Taraflar arasında imzalanması planlanan sözleşmenin amacı kapsamında kullanıp, başka herhangi bir sebeple kullanmamayı; diğer Taraf’tan önceden alınmış yazılı bir rıza olmaksızın kısmen veya tamamen, işlemler ile doğrudan bağlantılı olanlar hariç olmak üzere hiçbir üçüncü kişiye ve/veya kamuya açıklamamayı, satmamayı, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla ilan etmemeyi, reklam amacıyla kullanmamayı ve söz konusu bilgiyi ticari işlemlere konu yapmamayı ve Gizli Bilgi’yi ihtiva eden hiçbir belgeyi ifşa etmemeyi,

3.2 Gizli Bilgiler’i, diğer Taraf’ın, Sözleşme’nin Amacı kapsamında işbu bilgileri bilmesi zorunlu olan çalışanları dışında herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmemeyi ve bu kapsamda çalışanlarının gizlilik taahhüdü altında çalışmalarını sağlamayı,

3.3 Gizli Bilgiler’e en az kendi gizli bilgilerini muhafaza etmek için gösterdiği özen ve çabanın aynısını göstererek ve yetkisiz erişim, imha, kötüye kullanım ya da kaybı engellemek maksadıyla yeterli teknik güvenlik önlemlerini de kullanarak güvenli bir yerde ve güvenli şekilde muhafaza etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.4 Taraflar bu Sözleşme’nin uygulanması kapsamında elde ettikleri her türlü kişisel veriye ilişkin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca sorumluluklarını bildiklerini ve haiz oldukları sıfatın hukuki sorumluluklarına uygun hareket edeceklerini kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğan/doğacak zarardan, yükümlülüklerine riayet etmeyen Taraf münhasıran sorumlu olacaktır.


4. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE İHLALİ

4.1 İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve Taraflar arasındaki Sözleşme konusu ilişki sona erse dahi işbu Sözleşme’deki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam eder.

4.2 Taraflar, diğer Taraf’ın Gizli Bilgi’sinin işbu Sözleşme’ye aykırı olarak olarak açıklandığı durumlarda, diğer Taraf’ın derhal tüm yasal yollara başvurma hakkı saklı olmak üzere, talebi halinde işbu ihlal kapsamında uğradığı her türlü zararını tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 İşbu Sözleşme çerçevesinde Taraflar’ın sahip olduğu herhangi bir hakkı, yetkiyi veya ayrıcalığı kullanmaması veya kullanmasındaki gecikme, böyle bir hak, yetki veya ayrıcalıktan feragat etmiş olduğu anlamına gelmez veya böyle bir hak, yetki veya ayrıcalığı daha sonra kullanabilmesini engellemez.

4.4 Taraflar’ın açıkça veya zımnen herhangi bir ihlalden doğan hakkından feragat etmesi veya böyle bir ihlale rıza göstermesi, sonraki benzer veya başka türlü ihlallere de rıza gösterdiği veya ihlal ile ilgili haklardan feragat ettiği anlamına gelmez.


5. GİZLİ BİLGİLERİN İADESİ

Taraflar, işbu Gizlilik Sözleşmesi’nin feshi veya işlemler ile ilgili ticari ilişkinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, diğer Taraf’ın talebine gerek olmaksızın derhal kanunen tutulması ve saklanması zorunlu olanlar dışındaki Gizli Bilgi’yi içeren her türlü görsel, yazılı, basılı ya da elektronik kaydı, ses veya görüntü kaydını ve diğer tüm belge ve kayıtları diğer Taraf’a iade edecektir ve iadesi mümkün olmayan verileri imha edecektir.


6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1 İşbu Sözleşme, Türk Hukuku’na tabidir. Sözleşme’den veya Sözleşme maddelerinin yorumlanmasından kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

6.2 Taraflarca Sözleşme’nin imzası sırasında öngörülemeyen, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf, bu durumu derhal yazılı olarak diğer Taraf’a bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde, diğer Taraf’ın mücbir sebebin varlığını Kabul etmeme hakkı saklıdır. Bildirimden itibaren 30 (otuz) günlük süre sonunda, mücbir sebep koşulları ortadan kalkmamış ise, Taraflar’dan her biri, bu Sözleşme’yi hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmadan, tazminat ödemeksizin ve derhal feshedebilecektir.

6.3 Taraflar’dan hiçbiri, diğer Taraf’ın öncesinden verilmiş yazılı onayı olmaksızın bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devir veya temlik edemez.

6.4 Taraflar işbu Sözleşme’de yer alan adreslerinin geçerli tebligat adresleri olduğunu beyan ederler. Taraflarca bilinen son adrese yapılacak tebligatlar, adres değişiklikleri 10 (on) gün içerisinde karşı Taraf’a noter aracılığıyla bildirilmedikçe geçerli hukuken kabul edilecektir.

6.5 İşbu Sözleşme’nin imzalanmasından doğan damga vergisi ve her türlü vergi, resim ve harçlar Taraflar arasında eşit olarak paylaşılacaktır.