Estesoft | Bilgi Güvenliği Politikası
Estesoft'u tercih edenler

1. TARAFLAR VE TANIMLAR

ESTESOFT : Şirket merkezi Ahmet Yesevi Mah. Kerem Sok. A Blok No:9 İç Kapı No: 103 Pendik/İstanbul adresinde bulunan Softage Yazılım A.Ş. (“Estesoft” Softage’in Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2017/64041 Tescil No.su ile tescilli markasıdır.)

KULLANICI : Hizmeti kiralayarak kullanacak olan

KLİNİK : Kullanıcı tarafından işletilmekte olan

YAZILIM : Estesoft Klinik Yönetim Sistemi

SÖZLEŞME : Taraflarca imzalanarak yürürlüğe sokulan bu Lisans Sözleşmesi

LİSANS SÜRESİ: Sözleşmenin süreye dair maddelerinde detayları düzenlenen ve Sözleşme ile Kullanıcı’ya tanınan hakların kullanılabileceği süre

FSEK : 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu


2. KONUSU

Tüm yasal hakları Estesoft’a ait olan Yazılım’ın, Kullanıcı tarafından, Lisans Süresi içerisinde Klinik’te kullanılması hususunda taraflar anlaşmaya varmış olup tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla bu Lisans Sözleşmesi imzalanmıştır.


3. KULLANICI’YA SAĞLANAN HAKLAR/YAZILIM’IN KULLANILMASI

3.1. Yazılım’ın FSEK kapsamındaki mali, manevi, fikri tüm hakları Estesoft’a aittir. Estesoft bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte bu hakları kendi uhdesinde tutmak kaydıyla Yazılım’ın Kullanıcı tarafından Klinik’te, Lisans Süresi boyunca kullanılmasına muvafakat etmektedir.

3.2. Yazılım’ın Klinik’te kullanılması için ilk tanımlamalar Estesoft tarafından Klinik’te yapılacaktır. Bu kurulum esnasında ürün, cihaz, oda, personel, yetkili bilgileri Kullanıcı’nın verdiği bilgiler baz alınarak belirlenir ve sisteme tanımlanır. Program bu şekilde kullanıma hazır hale getirilir. Tanımlamaların tamamlanmasının ardından Yazılım’ın kullanılması için gerekli olan kullanıcı adı ve şifresi (Yönetici Hesap Bilgileri) Kullanıcı’ya verilir.

3.3. Estesoft, Kullanıcı’nın talepleri doğrultusunda Yazılım’ın kullanımı, Yazılım’da yer alan veri ve raporların Excel veya Yazılım’ın mümkün kıldığı formatlarda Yazılım’dan alınması, Kullanıcı’ya iletilmesi, Yazılım’daki modüllerin kullanılması gibi Yazılım’ın kullanımına ait konularda Kullanıcı’ya ve yetkilendirdiği personellerine resmi ve dini bayramlar hariç mesai günlerinde haftaiçi 09:00 ile 18:00 saatleri arasında uzaktan destek verecektir.

3.4. Bu sözleşmenin imzalanması ile Estesoft,, Kullanıcı’ya, Yazılım’ı sadece Klinik’te kullanma hakkını vermektedir. Kullanıcı’nın birden fazla kliniği olması, birden fazla noktada hizmet vermesi, Kliniğin ileride başka şubeler açması, Kullanıcı’nın yetkilileri veya çalışanlarının aynı anda başka hastane, klinik, muayenehane vb. noktalarda hizmet vermesi durumunda Yazılım, Klinik haricindeki noktalarda hizmet vermek üzere kullanılamayacaktır. Bu maddede sayıldığı şekilde Yazılım’ın Klinik dışında başka bir noktada kullanılmak istenmesi durumunda o noktalarda Yazılım’ın kullanılması için yeni bir sözleşme akdedilecektir. Kullanıcı’nın Klinik’te kullandığı Yazılım’a cep telefonu, bilgisayar vb. yöntemlerle uzaktan erişim sağlaması ve kullanması bu kısıtlama kapsamında değildir.

3.5. Estesoft, bulut tabanlı olarak kiralamış olduğu sunucu üzerinden hizmet vermektedir. Sunucuların sürekli çalışır durumda olması ile ilgili gerekli her türlü önlemi iyi niyetle almak ve sunucu hizmeti aldığı şirkete/şirketlere karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek Estesoft’un yükümlülüğündedir. Ancak, Estesoft’un kendi üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına rağmen 3. şahıslardan aldığı hizmetlerin herhangi bir sebeple (mücbir sebep, 3. Kişilerin yükümlülüklerine riayet etmemesi, kamu kurumlarının hizmet alımını engelleyici kararları vb.) aksaması durumunda doğacak zararlardan Estesoft sorumlu olmayacaktır. Böyle bir aksamanın meydana gelmesi durumunda Estesoft, Yazılım’ı Kullanıcı’nın kendisine yapacağı bildirimden itibaren en geç 48 saat içerisinde çalışır hale getirecektir.

3.6. Yazılım’daki veriler her gün sonunda saat 24:00’te yedeklenmektedir. Kullanıcı’dan kaynaklanan sebeplerle verilerin silinmesi, bozulması halinde Estesoft bir önceki gün sonunda alınan yedeklerle Yazılım’ı kullanılabilir hale getirecektir.

3.7. Kullanıcı, Estesoft’a bildirimde bulunmak kaydıyla dilediği sayıda çalışanını ve yetkilendirdiği kişileri kullanıcı olarak belirleyebilir ve bu kişilerin Yazılım’ı kullanmasına izin verebilir.

3.8. Estesoft, Yazılım’ın güvenliğini sağlamak için gerekli her türlü teknik önlemi alacak ve 3. Kişilerin Kullanıcı’ya ait verilere ulaşmasını engelleyecektir. Ancak Yazılım’ın kullanılması (veri işleme, verileri değiştirme, rapor alma, yeni bilgi girişi, veri/kayıt/bilgi silme vb. Yazılım’ın kullanılması esnasında yapılabilecek her türlü iş ve işlem) için yetkilendirilecek kişi, bilgisayar, telefon numarası Kullanıcı tarafından Estesoft’a kurulum esnasında bildirilecektir. Kullanıcı, isterse ileride bu yetkili bilgilerini değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından yetkili olarak bildirilen kişiler dışında Yazılım’da işlem yapılması, yetkilendirilen kişiye ait bilgilerle veya yönetici hesap bilgileri kullanılarak yapılan işlemlerden ötürü Estesoft’a bir sorumluluk atfedilemez.

3.9. Yazılım’ın tüm haklarının Estesoft’a ait olması ve bu hakların FSEK kapsamında koruma altında olması sebebiyle Kullanıcı, hiçbir gerekçe ile ve hiçbir zaman Yazılım’a ait kod ve/veya veri tabanı yapısına müdahale etmeyecek, Yazılım’a ait kodları kopyalama, tahrip etme, kodlarda değişiklik yapma gibi girişimlerde bulunmayacaktır. Yazılım’la ilgili yaşanabilecek her türlü teknik sorunda, Yazılım’ın kullanıldığı bilgisayarların, cep telefonlarının yedeklenmesi, format atılması, bu cihazlarda bakım yapılması gibi durumlarda Yazılım’la ilgili yapılmak istenen işlemler konusunda her türlü teknik bilgi ve işlem Estesoft’un bilgisi ve yönlendirmesi ile yapılacaktır. Estesoft da Lisans Süresi boyunca bu gibi durumlarda Kullanıcı’ya ihtiyaç duyduğu her türlü teknik desteği 3.6. madde kapsamında vermeyi taahhüt eder.

3.10. Kullanıcı, bu Sözleşme gereğince sahip olduğu Yazılım’ı kullanma hakkını 3. Kişilere devredemez.


4. LİSANS SÜRESİ

Kullanıcı, Yazılım’ı kurulumun yapıldığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın Lisans Süresi’nin sona ermesinden önce Sözleşme’yi feshetmemesi durumunda Sözleşme’nin süresi aynı koşullarla ve aynı kullanım ücreti ile bir yıl daha kendiliğinden uzayacaktır. Lisans Süresi bu şekilde, Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından sona erdirilmesine kadar kendiliğinden uzayacaktır. Bu sözleşme Lisans Süresi boyunca yürürlükte kalacaktır. Ancak sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa bile gizliliğe dair hak ve yükümlülükler süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.


5. ÜCRET

Kullanıcı, Yazılım’ı kullanacağı ilk yıl için Estesoft’a karşılıklı olarak üzerinde mutabık kalınan Lisans Bedeli ödeyecektir. Sözleşme’nin sonraki yıllarda yenilenmesi durumunda dahi bu lisans bedeli arttırılmayacaktır.


6. MÜCBİR SEBEPLER

Doğmasına taraflardan herhangi birinin sebep olmadığı ve ortadan kaldırılması taraflardan herhangi birinin elinde olmayan, Sözleşme ile üstlenilmiş olan yükümlülüklerin ifasını kısmen ya da tamamen engelleyen olağandışı gelişmeler (Savaş, Sel, Yangın, Deprem, Resmi kurumların kararları vb.) mücbir sebep hali olarak kabul edilir. Mücbir sebebin ortaya çıkması durumunda bundan haberdar olan taraf ilk fırsatta karşı tarafı bilgilendirmekle yükümlüdür. Mücbir sebebin ortaya çıktığı andan bitmesine kadar geçecek süre içerisinde tarafların, Sözleşme ile üstlendikleri yükümlükleri yerine getirememesi durumunda bu gelişme Sözleşme’nin ihlali olarak yorumlanmayacaktır. Mücbir Sebep halleri sebebiyle Yazılım’ın kullanılamadığı süre Kullanıcı’dan ilave bir bedel alınmadan Lisans Süresi’ne eklenecektir.


7. GİZLİLİK

7.1. Bu Sözleşme’nin imzalanmasından önceki veya sonraki dönemde Estesoft ile paylaşılmış olan Kullanıcı’ya, yetkililerine, personellerine, bağlı kurum ve kuruluşlarına, ortaklarına üyelerine, Kullanıcı’nın hizmet aldığı kişi ve kurumlara, hastalarına, müşterilerine ait her türlü bilgi ile Kullanıcı’ya ait vergisel/muhasebesel/mali/finansal/idari/ticari/hukuki her türlü bilgi Gizli Bilgi olarak kabul edilecektir. Estesoft, sahip olduğu Gizli Bilgi’yi, Kullanıcı’nın yazılı onayı olmaksızın hiçbir sebeple (Adli ve idari makamların yazılı talimatları dahil) 3.Kişilerle paylaşmayacaktır.

7.2. Estesoft’un Gizli Bilgi’yi 7.1. maddede düzenlenen sınırlamaya aykırı olarak 3. Kişilerle paylaşması, kamuya açıklaması, yetkisiz kişi/kurumlarla paylaşması durumunda Kullanıcı, bu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin bu madde uyarınca Kullanıcı tarafından feshedilmesi durumunda Estesoft, Alıcı’nın fesih tarihine kadar kendisine ödemiş olduğu ücretlerin tamamını iade etmeyi ve iade ettiği tutarın 10 (on) katı tutarında bir meblağı da cezai şart bedeli olarak Kullanıcı’ya ödemeyi, Kullanıcı’nın bu nedenle uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı ayrıca tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.3. Estesoft, işbu Sözleşme’nin taraflarca yenilenmemesi, feshi veya işlemler ile ilgili ticari ilişkinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Kullanıcı’nın talebine gerek olmaksızın derhal kanunen tutulması ve saklanması zorunlu olanlar dışındaki Gizli Bilgi’yi içeren her türlü görsel, yazılı, basılı ya da elektronik kaydı, ses veya görüntü kaydını ve diğer tüm belge ve kayıtları Kullanıcı’ya iade edecektir ve iadesi mümkün olmayan verileri imha edecektir.


8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. Estesoft, işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin ifası nedeniyle Kullanıcının personeline veya müşterilerine ait Kişisel Verileri “Veri İşleyen” sıfatıyla Estesoft adına işleyebilecektir. Bu kapsamda Estesoft, işbu Sözleşme’de verileceği belirtilen Hizmetlerin ifası sırasında elde ettiği Kişisel Verilerin işlenmesine ve saklanmasına/imhasına ilişkin süreçlerde Kullanıcının talimatlarına göre hareket edecektir.

8.2. Kullanıcı, KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatı ile veri işleme faaliyetlerinde elde ettiği, işlediği veya Estesoft’a erişim yetkisi sağladığı veya paylaştığı Kişisel Verileri, KVKK’da yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen Kişisel Verilerin korunmasına dair hükümlere uygun olarak işlediğini ve Estesoft’a aktardığını, ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğü dâhil her türlü kanuni mesuliyetini gereği gibi yerine getirdiğini, bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı ilgili 3. Kişilere karşı Estesoft’un herhangi bir sorumluluğu olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.3. Estesoft, KVKK uyarınca Kullanıcı ile aralarında mevcut bulunan ilişki sebebiyle elde ettiği ve veri işleme faaliyetlerinde “Veri İşleyen” sıfatını üstlendiği Kişisel verileri; KVKK’da yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen kişisel verilerin korunmasına dair hükümlere uygun olarak işleyerek saklayacağını, verilerin güvenliğini sağlamak üzere KVKK ve ilgili mevzuatta yer alan gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını, doğrudan veya sair şekillerde dolaylı olarak kendisine iletilen, Kullanıcıyı ilgilendiren veri sahibi taleplerini derhal (en geç beş iş günü içerisinde) Kullanıcıya ileteceğini ve bu kapsamda kanuna uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. Taraflar, diğer Taraf’ın kendisine aktardığı Kişisel Verilerle ilgili, a. Bu Kişisel Verileri ancak Sözleşme’nin ifası amacıyla işleyeceklerini ve verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta öngörülmüş uygun tedbirleri alacaklarını; b. Bu yönde çalıştırdığı kişileri gereği gibi bilgilendirdiklerini, c. Kişisel Verilere ilişkin güvenlik ihlalinin ortaya çıkması durumunda ilgili Taraf’ı bu konuda derhal bilgilendireceklerini ve zararın büyümesini önlemek için makul önlemleri alacaklarını, d. Diğer Taraf’ın aktardığı kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ya da işleme amacının herhangi bir şekilde ortadan kalkmasını müteakip veya ilgili Taraf’ın veya ilgili kişinin talebi üzerine derhal kişisel verileri sileceklerini, imha edeceklerini ya da anonim hale getireceklerini ve söz konusu kişisel verileri sildiklerini, imha ettiklerini ya da anonim hale getirdiklerini gösteren belgeleri ilgili Taraf’ın talep etmesi halinde ilgili Taraf’a ibraz edeceklerini, e. Kanunun açıkça öngörmüş olduğu haller saklı kalmak kaydıyla diğer Taraf’ın aktardığı Kişisel Verilerin ilgili Taraf’ın yazılı ön muvafakati olmadan başka bir sisteme, üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılmasına sebep olmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.5. 8.5. Estesoft, işbu Sözleşme’nin taraflarca yenilenmemesi, feshi veya işlemler ile ilgili ticari ilişkinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Kullanıcı’nın talebine gerek olmaksızın derhal kanunen tutulması ve saklanması zorunlu olanlar dışındaki işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin ifası nedeniyle elde ettiği, Kullanıcının personeline veya müşterilerine ait Kişisel Verileri içeren her türlü görsel, yazılı, basılı ya da elektronik kaydı, ses veya görüntü kaydını ve diğer tüm belge ve kayıtları Kullanıcı’ya iade edecektir ve iadesi mümkün olmayan verileri imha edecektir.


9. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

9.1. Kullanıcı, Estesoft’tan aldığı ticari elektronik ileti gönderme hizmeti çerçevesinde, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2.maddesinin 1.fıkrasının -ç- bendi uyarınca, Kullanıcının hizmet sağlayıcı (elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi), Estesoft’un ise -d- bendi uyarınca, aracı hizmet sağlayıcı (başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri) olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Estesoft, hizmet sunduğu Kullanıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Gönderilen ticari elektronik iletinin içeriği, Kullanıcının sorumluluğunda olup, içeriğinde yer alan herhangi bir hukuka aykırılıktan Estesoft sorumlu tutulamaz.

9.3. Estesoft, Kullanıcı adına, onun mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamaz. Kullanıcı, ticari elektronik ileti göndermeden önce, göndereceği kişiden açık rıza almakla yükümlü olup, Estesoft’un açık rıza alma konusunda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

9.4. 9.4. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 12.maddesinde hizmet sağlayıcının Kanun’un 3.,4.,5.,6.,7. Ve 8.maddesinde düzenlenen yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle uygulanabilecek cezai yaptırımlar düzenlenmiş olup, Estesoft aracı hizmet sağlayıcı olduğundan uygulanan ya da uygulanabilecek herhangi bir yaptırımdan sorumlu değildir. İlgili hükümlerde düzenlenen yükümlülükler hizmet sağlayıcı sıfatını haiz Kullanıcıya ait olup, hükümlere aykırılık nedeniyle uygulanacak cezai yaptırımlardan yalnızca ve yalnızca Kullanıcı sorumludur. Kullanıcının uygulanacak cezai yaptırımlar hususunda Estesoft’a rücu etme hakkı bulunmamaktadır. İlgili hükümlere aykırılığa ilişkin cezai yaptırımın hatalı olarak Estesoft’a yönelik olarak uygulanması halinde, Estesoft’un ödenen bedel için Kullanıcıya rücu hakkı bulunmakta olup, Estesoft tarafından ödenen bedel, Kullanıcı tarafından Estesoft’a ödenecektir.


10. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

Taraflar’dan her biri diğer tarafın Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde her türlü talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu şekilde feshe sebebiyet veren taraf diğer tarafın feshe sebebiyet veren ihlalden kaynaklanan her türlü zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Taraflar’ın sözleşmeyi herhangi bir şekilde ihlal etmemesi durumunda Sözleşme, Lisans Süresi içerisinde haklı bir neden olmaksızın tek taraflı olarak feshedilemez.


11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanır ve İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.


12. TEBLİGAT

Taraflar, tebligat adresi olarak bu Sözleşme’nin başlığında yer alan adreslerin kendi adresleri olduğunu kabul ederler. Bu adreslere usulünce yapılacak olan tebligatlar, adres değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde, karşı tarafa teslim edilmemiş olsa bile tebliğ edilmiş sayılacaktır.


13. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

Bu Sözleşme’nin bir veya birden çok maddesinin geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez. 13 (On Üç) Maddeden oluşan bu Sözleşme, her bir nüsha bir tarafta kalacak şekilde iki nüsha olarak tanzim, imza ve teati edilir.

1. GİRİŞ

Kullanıcı ile Softage Yazılım A.Ş. (“Estesoft”) arasında, Estesoft Klinik Yönetim Sistemi Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme”) yapılmış olması, Sözleşme kapsamında, Estesoft’un 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca ‘kişisel veri’ sayılan bilgi ve belgelere erişmesi ve kişisel veri işleme faaliyetinin Kanun kapsamında belli usul ve şartlara tabi olması DOLAYISIYLA, Kullanıcı ve Estesoft, işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Protokol (“Protokol”) üzerinde mutabık kalmıştır. Kullanıcı ve Estesoft, işbu Protokol kapsamında münferit olarak “Taraf”, müşterek olarak “Taraflar” şeklinde anılabilecektir.


1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

2.1. Estesoft, Sözleşme’nin ifası sırasında, bu şekilde topladığı ve/veya Kullanıcı’nın kendisine aktardığı her türlü bilgi ve belge dâhil tüm kişisel verileri veya hizmeti ifa ederken tesadüf eseri elde ettiği kişisel verileri, Sözleşme bağlamında tanımlanan iş, hizmet ve/veya kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği ölçüde, Sözleşme’nin amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlemeyi, bu Sözleşme kapsamındaki ve/veya kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silmeyi, yok etmeyi veya anonim hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2. Özel nitelikli kişisel veriler, Kanun’un 6. maddesi kapsamında kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri olarak tanımlanmış olup; Estesoft her ne koşulda olursa olsun Kullanıcı’nın kendisine aktardığı ve/veya Sözleşme’nin yerine getirilmesi sırasında topladığı/kaydettiği özel nitelikli kişisel verileri Kanun’da belirtilen esas ve usullere uygun olarak “Veri İşleyen” sıfatıyla işlemeyi taahhüt eder.

2.3. Estesoft, Sözleşme kapsamında topladığı, kendisine aktarılan ve kendisi tarafından aktarılan tüm kişisel verileri, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve Sözleşme’nin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde aktarılabilecek olanlar dışında, hiçbir şekilde yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilere, kuruluşlara ya da kurumlara aktarmamayı, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve/veya kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeyi, bu konudaki tüm teknik altyapıyı sağlamayı, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeyi, her türlü teknik ve idari tedbiri almayı, Kanun’a ve Kanun kapsamında çıkarılacak tüm kanuni düzenlemelere uymayı ve gerekli olması halinde Sözleşme kapsamındaki işlemlerini Kanun ve ilgili mevzuat ile uyumlu hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. Estesoft, Kullanıcı’nın aktarmış olduğu verileri titizlikle ve Kanun’a uygun olarak korumak için gerekli olan bütün özeni göstermeyi ve gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder. Bu kapsamda bütün çalışanlarını eğitir ve bütün çalışanlarına gerekli uyarıları yapar. Estesoft, çalışanlarının, Sözleşme kapsamında yerine getirilen iş ve işlemler esnasında Kanun ile ilgili ihlaller gerçekleştirmeleri halinde bu ihlallerden sorumlu olacaktır.

2.5. Estesoft, herhangi bir şekilde Kullanıcı’nın Sözleşme’deki işlemler nedeni ile ve/veya veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyet edilmesi veya kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından herhangi bir dava açılması halinde Kullanıcı’ya her türlü belge, bilgi ve hukuki desteği sağlayacağını, ayrıca Estesoft’tan kaynaklanan bir nedenle Kullanıcı’nın herhangi bir zararının doğması (idari para cezası ödeme veya aleyhe neticelenen bir dava nedeniyle ödeme yapılması halleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) halinde, Kullanıcı’nın zarar ve ziyanını kusuru oranında karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. Estesoft, kendisinin ve/veya personelinin, Sözleşme kapsamında toplamış olduğu kişisel verileri herhangi bir üçüncü kişiye hukuka aykırı şekilde açıklaması, aktarması ya da üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin Sözleşme kapsamında aktarılan/sağlanan bilgilere hukuka aykırı bir şekilde ulaşması halinde, Kullanıcı’nın Sözleşme ilişkisini tek yanlı olarak sona erdirilebileceğini ve Kullanıcı’nın doğmuş ve doğacak tüm zararını tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


3. DİĞER HUSUSLAR

3.1. İşbu Protokol, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve Sözleşme’nin hüküm ve şartları ile birlikte yorumlanır.

3.2. İşbu Protokol, Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

3.3. İşbu Protokol’de açıkça düzenlenen hüküm ve şartlar hariç olmak üzere, doğrudan veya ima yolu ile Sözleşme’nin başka herhangi bir hükmü tadil edilmemiştir. 3 (üç) maddeden ibaret bu Protokol, Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak imza edilerek yürürlüğe girer.